Shri Yantra

Shri Yantra klein aus Kupfer, siehe auch:

 .