Yantra Hanuman

Hanuman Yantra aus Kupfer, siehe auch: